پس زمینه هادر رسانه هادر این صفحه می توانید پس زمینه ها (wallpapers) گرز رو دانلود کنید.
توجه کنید که تمامی طراحی ها، آیکان ها و شخصیت های بازی گرز توسط تیم بازی طراحی شده و رعایت اصول امانت داری و حقوق مالکیت طرح ها از اصول کار ماست.